consular registration

Consular registration

It is advisable for Azerbaijani citizens who are either resident in or visiting Turkey to register their presence with the Consular Section of the Embassy of Azerbaijan in Ankara.
The registration will allow the Embassy to keep in touch with our compatriots when they are overseas and provide consular assistance in the event of an emergency, to assist Azerbaijani citizens in case if their Azerbaijani identification documents had been lost or stolen, to identify their citizenship for them to be able to return to Azerbaijan. Moreover the registration will also allow us to keep in touch with our citizens on a regular basis via emails, to inform them about any events to be organized for the Azerbaijani community, keep them informed of the news from Azerbaijan.

Please note that the registration with the Consular Section of the Embassy of Azerbaijan in Ankara will in no way burden or obligate you to do any action or activity, nor compel us to take any actions in respect to you, unless it has been agreed with you or is required by the law.

How to get registered:

- Registration form 118a.
- Photocopy of Passport

- Photocopy of ID card

- Photocopy of residence permit

- 1 photo

Әlavә 3

 

Forma 118 a

 

Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasındakı Səfirliyi

(Qeydiyyata alan səfirliyin adı)

 

Xarici ölkәlәrdә daimi yaşayan Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşlarının qeydiyyat vәrәqәsi

 

1.

Soyad, ad, ata adı (әgәr soyad ve ad dәyişdirilmişdirsә, әvvәlki soyad ve adlar göstәrilmәlidir).

 

2.

Doğum tarixi (gün, ay,il)

 

3.

Doğum yeri

 

4.

Milliyyәt

 

5.

Tәhsil vә ixtisas, nә vaxt hansı tәhsil müәssisәsini bitirmişdir

 

6.

Azәrbaycan Respublikası әrazisini hansı sәbәblәrdәn tәrk etmişdir

 

7.

Ölkәyә haradan, nә vaxt vә nә ilә
 әlaqәdar gәlmişdir

 

8.

Yaşadığı yerin ünvanı vә telefonu

 

9.

İş yeri vә tutduğu vәzifә

 

10.

Azәrbaycan Respublikasındaki
qohumlarının soyadı, adı, ata adları vә ünvanları

 

11.

Pasport nömrәsi, verildiyi tarix vә pasaportu verәn orqanın adı, etibarlılıq müddәti

 

12.

Pasporta daxil edilmiş şәxslәr

 

13.

Pasportun etibarlılıq müddәtinin uzadılması vә ya onun dәyişdirilmәsi haqqında qeydlәr

 

14.

Azәrbaycan Respublikasına gediş-gәliş haqqında qeydlәr

 


Qeydiyyata alan şәxsin imzası.....................................

“……”……………..2018………..il                                     

Search in archive