Konsulluq qeydiyyatı

Әlavә 3

 

Forma 118 a

 

Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasındakı Səfirliyi

(Qeydiyyata alan səfirliyin adı)

 

Xarici ölkәlәrdә daimi yaşayan Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşlarının qeydiyyat vәrәqәsi

 

1.

Soyad, ad, ata adı (әgәr soyad ve ad dәyişdirilmişdirsә, әvvәlki soyad ve adlar göstәrilmәlidir).

 

2.

Doğum tarixi (gün, ay,il)

 

3.

Doğum yeri

 

4.

Milliyyәt

 

5.

Tәhsil vә ixtisas, nә vaxt hansı tәhsil müәssisәsini bitirmişdir

 

6.

Azәrbaycan Respublikası әrazisini hansı sәbәblәrdәn tәrk etmişdir

 

7.

Ölkәyә haradan, nә vaxt vә nә ilә
 әlaqәdar gәlmişdir

 

8.

Yaşadığı yerin ünvanı vә telefonu

 

9.

İş yeri vә tutduğu vәzifә

 

10.

Azәrbaycan Respublikasındaki
qohumlarının soyadı, adı, ata adları vә ünvanları

 

11.

Pasport nömrәsi, verildiyi tarix vә pasaportu verәn orqanın adı, etibarlılıq müddәti

 

12.

Pasporta daxil edilmiş şәxslәr

 

13.

Pasportun etibarlılıq müddәtinin uzadılması vә ya onun dәyişdirilmәsi haqqında qeydlәr

 

14.

Azәrbaycan Respublikasına gediş-gәliş haqqında qeydlәr

 


Qeydiyyata alan şәxsin imzası.....................................

“……”……………..201  ………..il                                     

Ümumi məlumat

 

Xarici ölkələrdə müxtəlif səbəblərlə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları yaşadıqları yerə ən yaxın Azərbaycan Respublikasının fəaliyyət göstərdiyi Səfirlik və Baş konsulluqlarında konsulluq qeydiyyatından keçməlidirlər. Konsulluq qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakı kimidir:

  1. Qeydiyyat forumu – (2-ci səhifədə əlavə olunur)
  2. Pasportun surəti
  3. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
  4. Müvəqqəti və ya daimi yaşayış vəsiqəsinin surəti
  5. 1 ədəd foto şəkil

Arxiv üzrə axtarış